? ??????????????Hawaii? ????? ?? ???Rating: 4.4 (124 Ratings)??1 Grab Today. 25293 Total Grabs. ??????Prev
iew?? | ??Get the Code?? ?? ???????????????????????????Van Gogh? ????? ?? ???Rating: 3.6 (49 Ratings)??1 Grab Today. 4268 Total Grabs. ??????Preview?? | ??Get the Code?? ?? ?????Dand BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS ?

Saturday, November 7, 2009

Tugasan 1 Buku: Aktiviti 1

Apa itu kajian Tindakan?
Kajian tindakan merupakan 1 pendekatan yang berusaha mempertingkatkan mutu profesialisme guru. Kajian ini merujuk kepada penyelidikan terhadap situasi sosial di sekolah yang bertujuan memperbaiki kualiti amalan guru di bilik darjah.
(Ellot & Adelman, 1976)
Satu usaha di bilik darjah yang bersifat cuba-jaya dan berterusan. Kebolehan (pengurus, sekolah, guru atau pelajar) membuet intervensi dan langkah-langkah pembaikan dalam usaha mendapatkan anjakan cara berfikir dan kesedaran yang baru. Ia dilaksanakan dalam apa jua keadaan dengan tujuan memperbaiki amalan kerja, menambah kefahaman dan meningkatkan profesionalisme dalam profesion perguruan.
(Hanipah Hussin: 2001)
DEVELOPING INNOVATION IN ONLINE LEARNING: AN ACTION RESEARCH FRAMEWORK
Kajian tindakan adalah satu bentuk usahasama, siasatan rasmi secara mendalam diambil oleh penglibatan situasi sosial di dalam meningkatkan rasional dan keadilan tentang sosial mereka sendiri atau latihan pendidikan, sejajar dengan pemahaman tentang latihan dan situasi di mana latihan dijalankan ( Kemmis & Mc Taggart,1988:5)
 • Kajian tindakan fokus kepada menyelesaikan masalah dalam kehidupan sebenar
 • Siasatan rasmi berdasarkan persoalan daripada situasi sebenar diterapkan dalam cara konvensional akademik di mana persoalan ditimbulkan dengan komuniti akademik di mana ianya terbahagi kepada profesional (Levin & Greenwood,2001)

Buku 2: Using Action Research To Improve Instruction
Definisi Kajian Tindakan:
Sebarang penyelidikan yang ditadbir secara sistematik oleh guru yang bertindak sebagai pengkaji, pengetua, guru kaunseling sekolah atau individu-individu yang bekepentingan dalam persekitaran pengajaran dan pembelajaran untuk mendapatkan maklumat tentang operasi atau prjalanan sekolah tertentu, bagaimana mereka mengajar/proses pengajaran berlangsung dan bagaimana pelajar belajar dengan baik /proses pembelajaran berlangsung.
(Geoffrey Mills (2000)
 • Aspek-aspek yang terlibat merangkumi perkara-perkara yang berkaitan dengan peranan penyelidik, tujuan kajian, sampel kajian, serta menggunakan dapatan untuk membuat generalisasi.
 • dua pihak yang terlibat dalam kajian ini iaitu penyelidik dan pihak yang dikaji terdiri daripada ahli sesuatu situasi sosial atau organisasi yang berlainan serta memainkan peranan yang berbeza

Ulasan Buku:

Buku ini merupakan buku yang mengandungi panduan yang boleh diaplikasikan untuk menjalankan kajian tindakan dalam konteks sekolah. Panduan berguna ini boleh digunakan untuk para guru yang berminat untuk memperbaiki corak pengajaran melalui kaedah yang lebih sisitematik, menambah baik proses-proses yang dijalankan di sekolah kepada kaedah yang lebih baik lagi, dan mengumpulka data/ maklumat yang boleh dijadikan panduan kepada guru-guru lain untuk meningkatkan kemahiran sebagai seorang guru.

Buku ini memberi garis panduan kepada pengkaji/guru itu sendiri bahawa mereka boleh menggunakan pengetahuan /isu semasa sedia ada yang berlaku di sekolah untuk melakukan kajian tindakan. Kaedah yang digunakan dalam buku ini yang digunakan dalam kajian adalah kaedah yang biasa digunakan oleh para guru di sekolah iaitu pemantauan terhadap pelajar, penulisan penaksiran, membandingkan ujia sebelum dan selepas dan menggunakan borang-borang penaksiran yang berkaitan. Selain itu juga, penggunaan borang rubrik juga turut digunakan sebagai salah satu kaedah pengumpulan maklumat/ data di dalam kajian tindakan yang dijalankan. Fokus yang diambil perhatian ialah bagaimana perancangan (plan), penggunpulan (collect), menganalisis (analyze), dan refleksi (reflect) terhadap data/maklumat akan dinilai supaya dapat membentuk strategi baru untuk menjalankan proses P&P.

Bahagian I: Pengenalan Kajian Tindakan.

2 tujuan utama kajian tindakan dijalankan iaitu untuk untuk menambahbaik kaedah yang sedia ada dan terlibat secara langsung dalam kajian yang dijalankan. Penambahbaikan yang dijalankan adalah terhadap 3 peringkat iaitu:

a) memperbaiki kemahiran

b) menambahbaik kefahaman terhadap kemahiran oleh pengkaji.

c) menambahbaik situasi tempat kajian tersebut dijalankan. (Carr & Kemmis, 1986)

Tujuan utama kajian tindakan ialah untuk menyelesaikan masalah di kawasan kajian dijalankan misalnya di kawasan sekolah. Untuk menjadi seorang pengkaji dalam konteks kajian tindakan di sekolah, para guru haruslah terlibat dalam kajian Persona untuk memperolehi kaedah pengumpulan data dan penganalisisan data yang sistematik.

4 langkah dalam pelaksanaan kajian tindakan:

 1. Merancang (plan) - dalam proses merancang pengkaji mengemukakan objektif pengajaran dan mengenal pasti kaedah yang akan digunakan, merancang kaedah penaksiran dan merancang aktiviti yang akan dijalankan. Semasa pelaksanaan pengkaji (guru) akan menetapkan matlamat dan seterusnya menyediakan persoalan-persoalan tertentu sebagai panduan melaksanakan kajian, memilih sampel atau peserta yang akan terlibat, dan memilih kaedah pengumpulan data yang sesuai.
 2. Mengumpulkan data (collect data) - Semasa mengumpulkan data, tindakan akan dilaksanakan oleh pengkaji. Tindakan yang dilakukan ialah melaksanakan strategi pengajaran yang baru dan mengumpulkan data/ maklumat dari pelaksanaan pengajaran tersebut. Pengumpulan data termasuklah mentadbir soalan, pemantauan pelajar, dan membuat kajian soal selidik dan temubual di anta pengkaji dengan sampel.
 3. Analisis (analyze) - Pengkaji (guru) akan menganalisis data/maklumat yang diperolehi melaui pelbagai kaedah. Analisis yang dibuat juga boleh berdasarkan pemantauan terhadap interaksi pelajar, analisis terhadap tugasan pelajar, analisis temubual dan kajian soal-selidik, analisis ujian sebelum dan selepas serta analisis terhadap pencapaian ujian pelajar. Dalam langkah analisis ini terdapat 2 langkah yang dijalankan iaitu membentuk huraian objektif dari pencapaian pelajar berdasarkan penilaian yang telah dijalankan. langkah yang kedua pula ialah melaksanakan pemantauan oleh pengkaji adalah berdasarkan kepada kajian data dari pelbagai perspektif. Ini boleh dilakukan dengan membuat perbandingan melalui pemantauan yang menggunakan pelbagai kaedah.
 4. Refleksi (reflect) - fasa untuk refleksi berlaku dalam 3 proses yang utama iaitu yang pertama menerangkan pemantauan tang telah dilakukan. Hasil dari penerangan in akan membantu di dalam ankah yang kedua iaitu perkembangan strategi pengajaran yang baru. Kebanyakkan strategi pengajaran yang baru akan muncul hasil daripada penalaman yang lepas, meklmat dari kajian, perkongsian bersama guru-guru yang lain, serta kajian lepas yang telah dilakukan. Langkah seterusnya ialah mengenalpasti strategi pengajaran baru yang disokong dengan data yang diperolehi , latihan yang terbaik, kajian seterusnya dan penggunaan teory-teori yang berkenaan.

Bab 2 : Prosedur (Perancangan) kajian tindakan

Dari aspek perancangan adalah dar segi memikirkan isu yang ingi diperbaiki atau ditambahbaik. 4 langkah erancangan yang bleh diambil kira ialah:

 1. meneliti persoalan kajian dengan membuat refleksi terhada tingkah laku pelajar, mengenalpasti masalah dan keperluan di dalam kawasan kajian.
 2. mencari strategi pengajaran yang baru melalui pemantauan terhadap pelajar, bersoal jawab dengan guru-guru dan terlibat dalam aktiviti profesionalisme
 3. mengenalpasti kajian lepas dan dijadikan sebagai panduan untuk menghasilkan strategi baru dan diaplikasikan di dalam kelas dalam proses P&P
 4. mengenalpasti kaedah pengumpulan data yang diperlukan untuk menilai keberkesanan strategi pengajaran.

Sesi pemantauan terhadap pelajar boleh dilaksanakan beberapa teknik seperti:

 1. pemantauan terhadap tingkah laku yang jarang dilihat
 2. pemantauan tingkah laku pelajar secara individu
 3. ketahui kepelbagaian pelajar
 4. membuat rekod terhadap refleksi pengajaran
 5. mengetahui tahap pencapaian / skor ujian pelajar yang telah dijalankan
 6. membuat refleksi terhadap pengajaran

Bahagian II:Pemantauan terhadap pelajar dan tugasan

Membincangkan bagaimana untuk memantau guru-guru dan pelajar ketika berada di dalam kelas. Pemantauan dilakukan semasa pelajar membuat tugasan, pemantauan/penilaian terhadap tugasan yang telah disiapkan dan pemantauan terhadap interaksi antara pelajar dengan guru. Pemantauan yang kerap dilakukan terhadap pelajar akan mengelakkan berlakunya tingkah laku yang tidak diingini pada pelajar.

Bahagian III: Penggunaan kaedah kaji selidik dan temubual

Bertujuan untuk melihat persepsi pelajar, ibu bapa, guru-guru dan pihak pengurusan pentadbiran. Kedua-dua kaedah ini dapat membantu untuk memberi maklumat mengenai pemikiran sampel/peserta seperti respon pelajar mengenai kaedah pengajaran yang digunakan , persepsi ibu bapa mengenai suasana persekitaran di sekolah dan juga mengetahui pendapat guru-guru tentang program yang diadakan di sekolah. Kaedah ini dapat membantu dalam proses pengumpulan data kajian yang dijalankan.

Bahagian IV: Ujian analisis yang seragam

Langkah untuk menganalisis ujian supaya seragam:

1. Merancang (plan)

a) menetapkan matlamat terhadap kajian tindakan di dalam borang soalan kajian.

b) memilih sampel/peserta kajian (sama ada pelajar dari kelas, sekolah atau kumpulan-kumpulan pelajar tertentu di dalam sekolah).

2. Mengumpul data (collect data)

a) pengumpulan data dan prosedur untuk mencapai skor ujian yang standard biasanya dilakukan oleh pihak pengurusan sekolah.

3. Analisis (analyze)

a) skor ujian yang diperolehi boleh dianalisis menggunakan 4 kaedah berikut iaitu membuat perbandingan dengan pencapaian yang lepas, menganalisis data yang diperolehi, menganalisis kaedah yang digunakan serta menggunakan kaedah analisis yang pelbagai.

4. Refleksi (reflect)

a) mentaksir hasil keputusan analisis yang telah dibuat.

b) Hasil dari pentaksiran tersebut boleh digunakan untuk mengembangkan strategi untuk membentuk kumpulan, mempelbagaikan arahan serta mengembangkan perancangan.

c) Mengenal pasti strategi pengajaran.

Bahagian V : Kerjasama dalam Kajian Tindakan

Kerjasama dalam menjalankan kajian boleh dilakukan di antara guru-guru di dalam kawasan kajian. Antara kelebihan yang boleh diperolehi hasil dari kerjasama dalam kajian tindakan ini ialah boleh menjana pemikiran yang sistematik antara pengkaji seperti proses merancang, tindakan, pemantauan dan refleksi serta mejadikan kajian yang dijalankan lebih bernilai dan berguna sebagai rujukan pada masa akan datang.


0 comments: